Příjem žádostí o marketingovou spolupráci s eventy 2022

Agentura CzechTourism spolupracuje v rámci svého portfolia marketingových nástrojů s významnými mezinárodními i regionálními kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které mají významný mediální a marketingový potenciál pro prezentaci České republiky jako destinace cestovního ruchu.

Česká centrála cestovního ruchu se i v roce 2022 stane partnerem kulturních, sportovních, gastronomických či společenských eventů, které mají silný potenciál pro cestovní ruch. 

Žádat o partnerskou spolupráci je možné od 4. 11. 2021 18:00 do 4. 12. 2021 18:00.

Pro zpřístupnění formuláře a možnost přihlásit se je nutná registrace.

Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují mimo jiné návštěvnost akce, či její unikátnost, mediální zásah plánovaných marketingových aktivit, počet domácích i zahraničních návštěvníků, nabízené obsahové materiály a jejich využití pro prezentaci ČR a jejích regionů.

Úspěšným vyplněním a odesláním hodnotícího formuláře nevzniká žadateli vůči agentuře Czechtourism nárok na uzavření spolupráce ani jakéhokoliv plnění z tohoto vyplývající.

Agentura Czechtourism neposkytuje dotace, či jinou podporu, ale v rámci eventové spolupráce nakupuje mediální prostor a marketingové plnění spojené s eventem, vedoucí k podpoře cestovního ruchu a budování značky Česká republika.

Výběr eventů probíhá třístupňově dle veřejně dostupné metodiky hodnocení eventů, připravené agenturou CzechTourism. Agentura mediální prostor a marketingové plnění na akcích nakupuje každoročně v rámci portfolia svých marketingových aktivit. Kritéria hodnotícího formuláře zohledňují např. počet domácích i zahraničních návštěvníků, mediální zásah a PR potenciál, významnost akce, soulad s marketingovým plánem agentury, ekonomické přínosy daného eventu či hodnotu poskytovaného marketingového plnění (obsahové materiály jako videospoty prezentující Českou republiku, fotografie, PR aktivity influencerů/ambasadorů akcí atd.).

Na základě jasně definovaných kritérií jsou nezávislou komisí hodnoceny přijaté žádosti. Alokace výše finanční spolupráce je poté stanovena na základě matematického přepočtu bodů udělených v jednotlivých hodnoticích kritériích metodiky hodnocení eventů.

CzechTourism následně monitoruje přínos dané akce pro cestovní ruch, danou destinaci či region i efektivitu prostředků vynaložených v rámci této marketingové aktivity.

Plánovaný rozpočet pro eventovou spolupráci v roce 2022 je ve výši 30.000.000,- Kč vč. DPH. Zahájení eventové spolupráce je závislé na poskytnutí finančních prostředků nad rámec řádného rozpočtu agentury CzechTourism od zřizovatele agentury CzechTourism.

CzT si výslovně vyhrazuje právo neuzavřít s vybraným dodavatelem/organizátorem smlouvu/objednávku. Na uzavření smlouvy/objednávky není právní nárok. Dodavatel/organizátor nemá nárok na náhradu nákladů souvisejících s účastí ve výběrovém řízení na Eventy 2022. Dodavatel/organizátor nemá nárok na náhradu případně vzniklé škody v případě, že bude CzT vybrán, ale následně nedojde k uzavření smlouvy/objednávky. Dodavatel/organizátor bere na vědomí, že uzavření smlouvy/objednávky je, mimo jiné, závislé na odsouhlasení rozpočtu na Eventy 2022 zřizovatelem CzT, tzn. v případě, že zřizovatel CzT neodsouhlasí rozpočet na Eventy 2022, nemůže být mezi CzT a dodavatelem uzavřena smlouva/objednávka. CzT si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení na Eventy 2022, a to bez uvedení důvodu.

Dodavatel/organizátor vyplněním a odesláním formuláře do eventové výzvy výslovně potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami a bere výše uvedené skutečnosti na vědomí.

Kontakt

Lukáš Bajer
hlavní projektový manažer
Telefon: +420 604 512 642
Email: bajer@czechtourism.cz

 

 

Buďte první, kdo ví co se děje