Formulář žádosti

O partnerskou spolupráci s agenturou CzechTourism na akcích konaných v roce 2021 se prostřednictvím hodnotícího formuláře mohou ucházet realizátoři kulturních, sportovních, gastronomických a společenských eventů, které mají potenciál v oblasti cestovního ruchu a disponují výhradními marketingovými právy k eventu, doložené čestným prohlášením. Jde o akce, jejichž pořádání významně a prokazatelně podporuje a zvyšuje příjezdový cestovní ruch nebo je významným přínosem pro domácí cestovní ruch daného regionu. Partnerské akce agentury CzechTourism jsou v tomto ohledu přímým impulsem pro cestovní ruch dané lokality.

Předmětem smluvního vztahu s agenturou CzechTourism je propagace České republiky prostřednictvím eventu v rámci nabídnutého mediálního prostoru a marketingového plnění. Jedná se například o následující typy akcí  - hudební, filmové nebo gastronomické festivaly, významné sportovní události, závody nebo utkání v různých sportovních disciplínách.

Přihlášky akcí, které nekorespondují s výše zmiňovanými cíli a s hlavními cíli CzechTourism  (např. plesy, vyhlášení ocenění, tomboly, počítačové hry, webové stránky nebo aplikace, akce s neprokazatelným přínosem pro cestovní ruch) budou z hodnocení vyloučeny. Akce s nedostatečnou provázaností na oblast cestovního ruchu mohou žádat o podporu příslušné státní instituce (MK ČR aj.)

Žádosti bude možné podat v termínu od 3. 12. 2020 18:00 do 3. 1. 2021 do 18:00. Žádosti vyplněné po tomto termínu nebudou do hodnocení zařazeny. Výjimku tvoří eventy uvedené v Metodice hodnocení.

Hodnocení přihlášených eventů probíhá na základě automatického vyhodnocení pořadí dle nastavených kritérií, zhodnocení přínosu pro regiony, pro zahraniční zastoupení a finálního schválení Ministerstvem pro místní rozvoj. Postup hodnocení je podrobně popsán v přiloženém dokumentu.

Informace o výsledcích
Po ukončení hodnocení a po schválení Ministerstvem pro místní rozvoj budou všichni uchazeči o výsledcích informováni zástupci agentury CzechTourism.

Více informací: bajer@czechtourism.cz

Pro vyplnění formuláře je nutná registrace, nebo přihlášení